มติ ครม. คงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ร้อยละ 7 ต่อไปอีก 1 ปี

thailand-vat-seven-2562-02

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7% ต่อไปอีก 1 ปี เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจยังไม่เหมาะสมที่จะปรับขึ้น

กรณีร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่..) พ.ศ. …. (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

โดยให้ยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 (รวมภาษีท้องถิ่น) แทนการกลับไปใช้อัตราร้อยละ 10 สำหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนำเข้าทุกกรณีที่เข้าลักษณะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

คณะ ครม. ให้สาเหตุว่า สภาพเศรษฐกิจในขณะนี้ยังไม่เหมาะสมที่จะปรับเปลี่ยนอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม และจะใช้วิธีประเมินจากภาวะเศรษฐกิจแบบปีต่อปี โดยปีนี้จะยังคงจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7 ต่อไป เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบธุรกิจ ให้กับภาคเอกชน อันจะทำให้ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ