50 ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับอธิบายปัญหาและขอความช่วยเหลือ

Facebook
Twitter
Email
Print

รวม 50 ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับอธิบายปัญหาและขอความช่วยเหลือ พร้อมคำแปลไทย เพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมืออาชีพ

50 ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับอธิบายปัญหาและขอความช่วยเหลือ:

1. I’m having trouble with my computer. Can you help me? (ฉันมีปัญหากับคอมพิวเตอร์ของฉัน คุณช่วยฉันได้ไหม)

2. The printer isn’t working. What should I do? (เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน ฉันควรทำอย่างไรดี)

3. I can’t seem to find the file I need. Can you assist me? (ฉันหาไฟล์ที่ต้องการไม่เจอ คุณช่วยฉันได้ไหม)

4. I’m running into an issue with this software. Could you take a look? (ฉันกำลังเจอปัญหากับซอฟต์แวร์นี้ คุณช่วยดูให้หน่อยได้ไหม)

5. The internet connection keeps dropping. What can I do? (การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยมาก ฉันควรทำอย่างไรดี)

6. I’m struggling to understand this concept. Can you explain it to me? (ฉันพยายามทำความเข้าใจแนวคิดนี้แต่ยังไม่เข้าใจ คุณอธิบายให้ฉันฟังได้ไหม)

7. I can’t seem to solve this problem. Could you provide some guidance? (ฉันแก้ปัญหานี้ไม่ตก คุณช่วยแนะนำได้ไหม)

8. I’m encountering an error message. What does it mean? (ฉันเจอข้อความแสดงข้อผิดพลาด มันหมายความว่าอะไร)

9. I’m having difficulty with this task. Can you lend me a hand? (ฉันทำงานนี้ลำบาก คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม)

10. The machine isn’t functioning properly. What’s the best course of action? (เครื่องไม่ทำงานตามปกติ วิธีที่ดีที่สุดคืออะไร)

11. I’m stuck on this problem. Can you offer any suggestions? (ฉันติดอยู่กับปัญหานี้ คุณมีคำแนะนำอะไรบ้างไหม)

12. I can’t figure out how to use this feature. Can you guide me through it? (ฉันไม่เข้าใจวิธีใช้ฟีเจอร์นี้ คุณแนะนำฉันทีละขั้นตอนได้ไหม)

13. I’m running behind schedule. Is there any way you can assist me? (ฉันทำไม่ทันตามกำหนดการ มีวิธีไหนที่คุณช่วยฉันได้บ้าง)

14. I’m having issues with my login credentials. What should I do? (ฉันมีปัญหากับข้อมูลการเข้าสู่ระบบของฉัน ฉันควรทำอย่างไรดี)

15. The system keeps crashing. Can you help me troubleshoot? (ระบบล่มบ่อยมาก คุณช่วยแก้ไขปัญหาให้ฉันได้ไหม)

16. I’m not sure how to proceed with this project. Can you offer some guidance? (ฉันไม่แน่ใจว่าจะดำเนินโครงการนี้ต่อไปอย่างไร คุณช่วยแนะนำได้ไหม)

17. I can’t seem to access the database. What could be the issue? (ฉันเข้าถึงฐานข้อมูลไม่ได้ ปัญหาอาจเกิดจากอะไร)

18. I’m having trouble understanding the instructions. Can you clarify them for me? (ฉันมีปัญหาในการทำความเข้าใจคำแนะนำ คุณช่วยอธิบายให้ฉันฟังได้ไหม)

19. I’m encountering a roadblock with this task. Can you suggest a solution? (ฉันเจออุปสรรคในการทำงานนี้ คุณแนะนำวิธีแก้ปัญหาได้ไหม)

20. The equipment isn’t working as expected. What could be the problem? (อุปกรณ์ไม่ทำงานตามที่คาดหวัง ปัญหาอาจเกิดจากอะไร)

21. I’m struggling to meet the deadline. Is there any way you can help me? (ฉันพยายามทำให้ทันกำหนดส่งแต่ลำบาก มีวิธีไหนที่คุณช่วยฉันได้บ้าง)

22. I can’t seem to find the information I need. Can you point me in the right direction? (ฉันหาข้อมูลที่ต้องการไม่เจอ คุณช่วยบอกทางฉันได้ไหม)

23. I’m running into compatibility issues. What should I do to resolve them? (ฉันกำลังเจอปัญหาเรื่องความเข้ากันได้ ฉันควรทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหานี้)

24. I’m having difficulty interpreting the data. Can you help me make sense of it? (ฉันมีปัญหาในการตีความข้อมูล คุณช่วยฉันทำความเข้าใจมันได้ไหม)

25. The process isn’t yielding the desired results. What could be going wrong? (กระบวนการไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ อะไรอาจผิดพลาด)

26. I’m stuck on this error code. Can you help me decipher it? (ฉันติดอยู่กับรหัสข้อผิดพลาดนี้ คุณช่วยฉันถอดรหัสมันได้ไหม)

27. I can’t seem to get this feature to work. What am I missing? (ฉันทำให้ฟีเจอร์นี้ทำงานไม่ได้ ฉันพลาดอะไรไป)

28. I’m having trouble formatting the document correctly. Can you lend me a hand? (ฉันมีปัญหาในการจัดรูปแบบเอกสารให้ถูกต้อง คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหม)

29. The software isn’t responding. What troubleshooting steps should I take? (ซอฟต์แวร์ไม่ตอบสนอง ฉันควรทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างไร)

30. I’m encountering a roadblock in my research. Can you suggest some resources? (ฉันเจออุปสรรคในการค้นคว้าวิจัย คุณแนะนำแหล่งข้อมูลได้ไหม)

31. I can’t seem to resolve this customer complaint. Can you offer some guidance? (ฉันแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้ารายนี้ไม่ได้ คุณช่วยแนะนำได้ไหม)

32. I’m running into issues with the network connection. What could be causing this? (ฉันกำลังเจอปัญหากับการเชื่อมต่อเครือข่าย อะไรอาจเป็นสาเหตุของปัญหานี้)

33. I’m struggling to understand the technical jargon. Can you explain it in simpler terms? (ฉันพยายามทำความเข้าใจศัพท์เทคนิคแต่ยังไม่เข้าใจ คุณอธิบายในรูปแบบที่เข้าใจง่ายกว่านี้ได้ไหม)

34. The equipment is malfunctioning. What steps should I take to fix it? (อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ ฉันควรทำตามขั้นตอนอะไรเพื่อแก้ไขมัน)

35. I can’t seem to find a solution to this problem. Can you offer a fresh perspective? (ฉันหาวิธีแก้ปัญหานี้ไม่เจอ คุณช่วยให้มุมมองใหม่ได้ไหม)

36. I’m having difficulty interpreting the feedback. Can you help me understand it better? (ฉันมีปัญหาในการตีความข้อเสนอแนะ คุณช่วยให้ฉันเข้าใจมันดีขึ้นได้ไหม)

37. The system is running slowly. What could be causing the performance issues? (ระบบทำงานช้า อะไรอาจเป็นสาเหตุของปัญหาประสิทธิภาพ)

38. I’m stuck on this coding problem. Can you provide some guidance? (ฉันติดอยู่กับปัญหาการเขียนโค้ดนี้ คุณช่วยแนะนำได้ไหม)

39. I can’t seem to get the desired output. What am I doing wrong? (ฉันไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ฉันทำอะไรผิดไป)

40. The instructions are unclear. Can you clarify them for me? (คำแนะนำไม่ชัดเจน คุณช่วยอธิบายให้ฉันฟังได้ไหม)

41. I’m encountering a bottleneck in the process. What can I do to streamline it? (ฉันเจอคอขวดในกระบวนการ ฉันทำอะไรได้บ้างเพื่อทำให้มันราบรื่นขึ้น)

42. I can’t seem to reproduce the issue. Can you help me troubleshoot? (ฉันไม่สามารถทำให้ปัญหาเกิดซ้ำได้ คุณช่วยแก้ไขปัญหาได้ไหม)

43. I’m having trouble understanding the project requirements. Can you provide some clarification? (ฉันมีปัญหาในการทำความเข้าใจข้อกำหนดของโครงการ คุณช่วยให้ความกระจ่างได้ไหม)

44. The data isn’t matching up. What could be causing the discrepancy? (ข้อมูลไม่ตรงกัน อะไรอาจเป็นสาเหตุของความไม่สอดคล้องกัน)

45. I’m running into a roadblock with this analysis. Can you suggest a different approach? (ฉันเจออุปสรรคในการวิเคราะห์นี้ คุณแนะนำวิธีการที่แตกต่างได้ไหม)

46. The software is giving me an error message. What does it indicate? (ซอฟต์แวร์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด มันบ่งบอกถึงอะไร)

47. I can’t seem to meet the project objectives. Can you offer some guidance? (ฉันไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้ คุณช่วยแนะนำได้ไหม)

48. I’m struggling to interpret the client’s feedback. Can you help me decipher it? (ฉันพยายามตีความข้อเสนอแนะของลูกค้าแต่ยังไม่เข้าใจ คุณช่วยฉันถอดรหัสมันได้ไหม)

49. The equipment isn’t calibrated correctly. What steps should I take to fix it? (อุปกรณ์ไม่ได้รับการปรับเทียบอย่างถูกต้อง ฉันควรทำตามขั้นตอนอะไรเพื่อแก้ไขมัน)

50. I’m encountering a problem I can’t seem to solve. Can you lend me your expertise? (ฉันกำลังเจอปัญหาที่ฉันแก้ไม่ตก คุณช่วยให้ความเชี่ยวชาญของคุณกับฉันได้ไหม)

สรุป

การเรียนรู้ ประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับอธิบายปัญหาและขอความช่วยเหลือเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม บทความนี้รวบรวม 50 ประโยคภาษาอังกฤษพร้อมคำแปลภาษาไทยที่เป็นประโยชน์ การฝึกใช้ประโยคเหล่านี้และเรียนรู้วิธีแปลภาษาอังกฤษจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในบริบทที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณอาจสนใจ: