Storytelling by Gary Vaynerchuk Quote

“ไม่สำคัญว่าตอนนี้คุณกำลังจะทำอะไร
หน้าที่หลักของผู้ประกอบการคือ
การบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์คุณ”
– Gary Vaynerchuk –