ปิยะ ยอดมณี ลาออกจากตำแหน่ง CEO สายการบินนกแอร์

นกแอร์เปลี่ยนตัวผู้บริหาร: ปิยะ ยอดมณี ลาออกจากตำแหน่ง CEO และแต่งตั้ง ประเวช องอาจสิทธิกุล รักษาการแทน

นาย ปิยะ ยอดมณี หรือ ‘คุณนก’ ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ สายการบินนกแอร์ แล้วหลังจากดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลา 11 เดือน พร้อมเชื่อมั่นทีมงานชุดใหม่จะทำหน้าที่ต่อได้อย่างดี

ปิยะ ยอดมณี ลาออกจากตำแหน่ง CEO สายการบินนกแอร์
รูปภาพจากบทสัมภาษณ์คุณปิยะ ผ่านเว็บไซต์ : https://www.posttoday.com/ent/celeb/561240


บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า คณะกรรมการได้อนุมัติการลาออกตามความประสงค์ของนาย ปิยะ ยอดมณี จากตำแหน่งกรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือซีอีโอ, และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ทุกคณะของบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2561

เอกสารแถลงข่าวยังได้ระบุถึงผลงานที่ผ่านมาของนาย ปิยะ ยอดมณี อาทิ การบริหารการจัดการด้านความตรงต่อเวลา (On Time Performance) สูงถึง 88% ในเดือนกรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาเป็นต้น และนายปิยะ เห็นว่าขณะนี้บริษัทมีการแต่งตั้งผู้บริหารสายงานต่าง ๆ ครบทุกตำแหน่งแล้ว จึงได้ตัดสินใจลาออก โดยเชื่อมั่นว่าทีมบริหารที่มีอยู่จะสามารถทำงานร่วมกับคณะกรรมการและฝ่ายงานต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จต่อไป

ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศว่าจะทำการสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ นกแอร์ แทนนาย ปิยะ ยอดมณี ต่อไป

โดยระหว่างนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศแต่งตั้ง นายประเวช องอาจสิทธิกุล กรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เนื่องจากมีประสบการณ์การทำงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทตลอดระยะเวลา 11 เดือนที่ผ่านมา



ประวัตินาย ประเวช องอาจสิทธิกุล

การศึกษา:

 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชา Decision Support Systems, และสาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียร์คอลเลจ สหรัฐอเมริกา
 • Designated Charted Bank Auditor (CBA), #3167, Aug. 87 and Designated Charted Bank EDP Auditor, #898, Nov.90. Bank Administration Institute, Chicago, U.S.
 • ปริญญาตรีบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สำเร็จหลักสูตรบริหารอาวุโสระดับสูง (ASEP-4) นอร์ทเวสเทิร์นยูนิเวอร์ซิตี้ (Kellogg)

การทำงานปัจจุบัน:

 • กรรมการที่ปรึกษาการลงทุน สภากาชาดไทย
 • กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ธนาคาร สแตนดาร์ดชาเตอร์ดไทย จำกัด
 • ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัทเมืองไทยประกันภัย จำกัด
 • กรรมการอิสระ บริษัท แอดวานซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด

การทำงานในอดีต:

 • เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
 • ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 • ผู้จัดการใหญ่ธนาคารแห่งอเมริกา สาขาประเทศไทย
 • CFO ธนาคารเจพี มอร์แกนเชส สาขาประเทศไทย
 • ผู้ตรวจสอบกิจการภายในธนาคารแห่งบอสตัน มลรัฐแมสสาชูเสตต์ สหรัฐอเมริกา
 • ผู้ตรวจสอบกิจการภายในธนาคารแห่งนิวแฮมชียร์ มลรัฐนิวแฮมเชียร์ สหรัฐอเมริกา
 • คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • คณะกรรมการข้อมูลเครดิตแห่งชาติ
 • คณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพผู้สอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี
 • คณะกรรมการวิชาชีพนักบัญชี กระทรวงพาณิชย์

เกี่ยวกับสายการบิน นกแอร์ (Nok Air)

นกแอร์ (Nok Air) เป็นสายการบินของประเทศไทย ชูจุดขายเรื่องราคเที่ยวบินที่ประหยัด เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ภายใต้ชื่อบริษัท สกายเอเชีย จำกัด (Sky Asia Ltd.) เริ่มทำการบินครั้งแรกวันที่ 23 กรกฎาคม 2547 ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (Nok Airlines Co., Ltd.) เมื่อ 16 มกราคม 2549 และอีกครั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) (Nok Airlines Public Company Limited) เพื่อเตรียมนำบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเริ่มซื้อขายบนกระดานหลักทรัพย์ได้ในวันที่ 20 มิถุนายนปีเดียวกัน

สายการบินนกแอร์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีบริษัทร่วมทุนดังนี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ถือหุ้น 49%)
บริษัท นกแอร์แมนเนจเม้นท์ฮ่องกง จำกัด (25%)
บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด (สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) (6%)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (5%)
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด (5%)
ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ (10%)

โดยมี นายพาที สารสิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตั้งแต่ก่อตั้งสายการบิน จนกระทั่งนายพาทีลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งนาย ปิยะ ยอดมณี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ขึ้นเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนจนกระทั่งมีการประกาศมีผลอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งของ นายปิยะ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติสายการบินนกแอร์อย่างละเอียด – Wikipedia
บทสัมภาษณ์นาย ปิยะ ยอดมณี – ไทยรัฐ