Illuminated Huawei and 5G signs are on display during the 10th Global mobile broadband forum hosted by Chinese tech giant Huawei in Zurich on October 15, 2019. - Huawei announced on October 16, 2019 that it has passed the 400.000 5G antennas mark, the fifth generation of mobile phones, in the world with 56 operators who have already started to roll out the new mobile network. (Photo by STEFAN WERMUTH / AFP)

7/3/2020 Reuters รายงาน คณะกรรมาธิการการป้องกันของรัฐสภาอังกฤษจะศึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยของเครือข่ายมือถือ 5G อย่างละเอียดถี่ถ้วน จากกรณี Huawei ของจีนแสดงความมั่นใจในการได้เข้ามาเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายรายใหญ่ในยุโรป

Tobias Ellwood ผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายแสดงความเป็นห่วงว่า เมื่อใดก็ตามที่เครือข่ายถูกติดตั้งอย่างเป็นทางการแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนระบบออกไปจากพื้นที่ในภายหลัง (หากเกิดปัญหา) เพราะถึงตอนนั้น เครือข่ายจะรวมเป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของสหราชอาณาจักรทางด้าน Victor Zhang รองประธานบริษัท Huawei กล่าวในว่า บริษัทฯ พร้อมที่จะตอบทุกคำถามจากจากรัฐบาลของแต่ละประเทศ และยังเผยว่าตลอด 18 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ ถูกสอบสวนจากรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐสภาสองนาย และยังไม่พบความผิดปกติด้านความมั่นคงไซเบอร์จนถึงขั้นต้องต้องแบนเครือข่าย 5G ของ Huawei แต่อย่างใด

ในเบื้องต้น เมื่อเดือน มกราคม ที่ผ่านมา, Boris Johnson นายกรัฐมนตรีอังกฤษ อนุญาตให้ Huawei มีบทบาทแบบจำกัดในการให้บริการเครือข่ายมือถือ 5G ในพื้นที่ แต่ยังคงต้องถูกสอบสวนด้านความปลอดภัยโดยคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการป้องกันของรัฐสภาต่อไปจนถึงที่สุดอ้างอิง Reuters