SWOT Analysis คืออะไร?

SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพขององค์กร ณ ปัจจุบัน เพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค ที่เกิดขึ้นกับทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปวิเคราะห์และหาวิธีพัฒนาหรือแก้ไขกับปัญหาที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ๆ ก็คือ

  • Internal origin : ปัจจัยภายในองค์กร
  • External origin : ปัจจัยภายนอกองค์กร
SWOT
Image credit: ethosdebate

SWOT สามารถแบ่งออกเป็น 4 ข้อได้ดังนี้

  • Strengths คือ จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบของเรา
  • Weaknesses คือ จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบของเรา
  • Opportunities คือ โอกาสที่จะสามารถดำเนินการได้
  • Threats คือ ความเสี่ยง, ภัยคุกคาม, ข้อจำกัด หรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการดำเนินการขององค์กร

หลักในการใช้ SWOT Analysis กับธุรกิจก็คือ ผู้บริหารองค์กรสามารถรับรู้สถานะของบริษัท ณ ปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการวิเคราะห์ภายในองค์กร จะทำให้รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของเราเอง และการวิเคราะห์ภายนอกองค์กรหรือสภาพแวดล้อม จะทำให้เรามองเห็นโอกาสและอุปสรรคต่อการดำเนินงานได้ ทำให้ทราบถึงการ “รู้เขา รู้เรา”