FOB shipping point

FOB Free on board คืออะไร?

FOB ย่อมาจาก Free on board หมายถึง เมื่อผู้ขายทำการส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วให้ถือว่าสินค้าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ซื้อ ผู้ซื้อจะต้องทำการจ่ายค่าขนส่งต่าง ๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจเกิดขึ้นด้วยตัวเอง นอกจากนี้หากเกิดความเสียหายหรือการสูญหายของสินค้า ผู้ซื้อจะไม่สามารถเรียกร้องการคืนเงินจากผู้ขายได้

ปลายทางของ FOB

เมื่อผู้ซื้อตกลงยอมรับเงื่อนไขของการขนส่งแบบ FOB สินค้าจากที่ตั้งของผู้ขายจะถูกจ่าหน้าเพื่อส่งถึงที่อยู่ของผู้ซื้อ เช่น หากผู้ซื้อมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ก็จะต้องจ่าหน้าที่อยู่ว่า “FOB กรุงเทพมหานคร” เมื่อสินค้ามาส่งครบสมบูรณ์และผู้ซื้อทำการลงชื่อรับสินค้าแล้ว การซื้อขายก็จะเสร็จสมบูรณ์อย่างเป็นทางการ

ความเกี่ยวข้องกับระบบบัญชี

การซื้อขายสินค้าด้วยระบบ FOB นั้นมีผลกระทบต่อการทำบัญชีอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้ขายก็ต้องทำการบันทึกจำนวนสินค้าที่ขายออกไปทันทีที่ทำการขนส่งเรียบร้อย ส่วนผู้ซื้อก็ต้องมีการตรวจเช็คสินค้าคงคลังและเพิ่มจำนวนสินค้าที่สั่งใหม่เข้าไปถึงแม้ว่าสินค้าเหล่านั้นจะยังมาไม่ถึงจุดหมายก็ตาม

เงื่อนไขการจัดส่งอื่น ๆ

การจัดส่งยังมีอีกหลายเงื่อนไข เช่น FAS FCA DES หรือ EXW ซึ่งผู้ซื้อก็ต้องทำการเลือกเงื่อนไขจัดส่งที่เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองมากที่สุด