ยอดคนไทยว่างงานเดือน กันยายน 2561 เฉียด 4 แสนคน

สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช. รายงาน อัตราการว่างงานของคนไทย ประจำเดือน กันยายน 2561 ที่ 3.73 แสนคน แต่ลดลงเมื่อเที่ยวกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 70,000 คน

สสช. รายงานต่อว่าในจำนวนคนไทยว่างงาน 3.73 แสนคน มีกลุ่มผู้เรียนจบปริญญาตรีขึ้นไปว่างงานสูงที่สุด คือ ว่างงานจำนวน 1.45 แสนคน รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา ว่างงานจำนวน 9.7 หมื่นคน มัธยมปลาย และประถมศึกษา และผู้ที่ไม่มีการศึกษาหรือต่ำกว่าประถมศึกษา ว่างงานลดน้อยลงไปตามลำดับ

เมื่อแบ่งอัตราการว่างงานของคนไทยตามอายุจะพบว่าผู้มีอายุ 15 – 24 ปี มีอัตราการว่างงาน 5.1% ส่วนกลุ่มวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป มีอัตราการว่างงาน 0.5% แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนพบว่าทั้งสองกลุ่มมีอัตราการว่างงานที่ลดลง โดยเฉพาะกลุ่มวัยเยาวชนที่ว่างงานลดลงจาก 5.9% เหลือ 5.1% ขณะที่วัยผู้ใหญ่ลดลงจาก 0.6% เหลือ 0.5% โดยเพศชายมีอัตราการว่างงานมากกว่าเพศหญิง

เมื่อพิจารณาประสบการณ์การทำงานของคนว่างงานทั้งหมด พบว่ามีกลุ่มคนที่ไม่เคยทำงานมาก่อนมีจำนวน 1.78 แสนคน คิดเป็น 47.7% ของจำนวนผู้ว่างงานทั้งหมด ส่วนผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนมีจำนวน 1.95 แสนคน หรือ คิดเป็น 52.3% โดยเป็นผู้ว่างงานจากนอกภาคเกษตรกรรม 1.78 แสนคน ประกอบด้วย ภาคการบริการและการค้า 8.2 หมื่นคน และภาคการผลิต 9.6 หมื่นคน ขณะที่ผู้ว่างงานจากภาคเกษตรกรรมมีจำนวน 1.7 หมื่นคน

สำหรับคนว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนที่มีจำนวน 1.78 แสนคน เป็นคนที่จบการศึกษาประมาณ 9.6 หมื่นคนในจำนวนนี้เป็นคนที่เรียนจบสายวิชาการ 6.8 หมื่นคน สายอาชีวศึกษา 1.7 หมื่นคน และสายวิชาการศึกษา 1.1 หมื่นคน รองลงมาเป็นระดับมัธยมปลาย 3.9 หมื่นคน ระดับมัธยมต้น 2.4 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 1.5 หมื่นคน