กลุ่มธุรกิจในตลาดหุ้นไทย กำไรลดลงและเพิ่มขึ้นสูงสุด ปี 2562 มีบริษัทอะไรบ้าง

SCBS สรุปข้อมูลกำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand หรือ SET) จำนวน 603 รายการ พบว่าโดยรวมมีกำไรสุทธิในปี พศ. 2562 จำนวน 9.46 แสนล้านบาท ลดลง 4.7 หมื่นล้านบาท หรือ ลดลง 4.8% จาก 9.93 แสนล้านบาทในปี พศ. 2561

3 อุตสาหกรรมที่มีกำไรสุทธิลดลงมากสุด

1) กลุ่มปิโตรเคมี มีกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 2.34 หมื่นล้านบาท ลดลง 4.94 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 67.8% จาก 7.29 หมื่นล้านบาท

สาเหตุ: ผลกระทบของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ส่งผลให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีทั่วโลกลดลง และกดดันต่อส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีให้แคบลง

2) กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค มีกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 2.11 แสนล้านบาท ลดลง 4.5 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 17.6% จากระดับ 2.57 แสนล้านบาทในปี 2561

สาเหตุ: ทิศทางราคาน้ำมันดิบที่ผันผวนสูงตลอดทั้งปี จากผลกระทบของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน

3) กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง มีกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 4.38 หมื่นล้านบาท ลดลง 9.6 พันล้านบาท หรือลดลง 18.0% จากระดับ 5.3 หมื่นล้านบาทในปี 2561

สาเหตุ: กิจกรรมทางธุรกิจลดลงตามการลงทุนภาครัฐในไตรมาส 4 ปี 2562 ที่ลดลง -5.1% YoY จากความล้าช้าของการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 25633 อุตสาหกรรมที่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากสุด

1) กลุ่มสื่อสาร มีกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 9.38 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.9 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 46.2% จากระดับ 6.4 หมื่นล้านบาทในปี 2561

สาเหตุ: เกิดจากกิจกรรมเฉพาะกิจ อาทิ กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของกองทุนรวม โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล หรือ DIF จำนวน 9.3 พันล้านบาท และผลประกอบการของ DTAC ที่กลับมามีกำไรในปี 2562 จำนวน 5.4 พันล้านบาท จากเดิมที่เคยขาดทุนจำนวน 4.6 พันล้านบาทในปีก่อนเนื่องจาก ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัดจำหน่าย ที่ลดลงจากการสิ้นสุดของสินทรัพย์ภายใต้สัมปทาน

2) กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม มีกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 5.4 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.03 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.5% จากระดับ 4.38 หมื่นล้านบาทในปี 2561

สาเหตุ: กลุ่มนี้ได้รับกำลังส่งจากกำไรสุทธิของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ปี 2562 ที่เติบโตถึง 18.8% จากราคาหมูที่เวียดนาม และราคาสัตว์บกในไทยปรับตัวสูงขึ้น และแรงส่งจากกำไรสุทธิ บมจ.คาราบาวกรุ๊ป (CBG) ที่เติบโตถึง 116.3% จากการความสำเร็จในการควบคุมค่าใช้จ่ายในบริษัทย่อยในต่างประเทศ

3) กลุ่มธนาคารพาณิชย์ มีกำไรสุทธิปี 2562 จำนวน 2.13 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.02 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.1% จากระดับ 2.02 แสนล้านบาทในปี 2561

สาเหตุ: มีกำไรพิเศษจากการขายบริษัทในเครือของ บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY), บมจ.ทุนธนชาต (TCAP) และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เป็นกำลังส่งสำคัญในกลุ่มนี้อ้างอิง The Standard