คนไทยว่างงานเดือน กรกฏาคม 2562 มากกว่า 4 แสนคน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าครึ่งแสนคน

thai-unemployment-july-2562-small

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยตัวเลขอัตราการว่างงานของคนไทย เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 พบว่ามีผู้ว่างงานจำนวนประมาณ 436,000 คน โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 54,000 คน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) เผยผลสำรวจสภาวะการทำงานของประชากร เดือน กรกฏาคม 2562 พบว่ามีจำนวนผู้ว่างงานในเดือน กรกฏาคม ที่ผ่านมาทั้งสิ้นประมาณ 436,000 คน ซึ่งหากเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 54,000 คน

คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.1% จากจำนวนผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน เดือนกรกฏาคม.2562 ที่มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 38.09 ล้านคน ในจำนวนนี้ประกอบด้วยผู้มีงานทำ 37.62 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.36 แสนคน และผู้รอฤดูกาล 3 หมื่นคน

เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์แรงงานกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 พบว่าจำนวนผู้มีงานทำลดลง 1 ล้านคน จาก 38.62 ล้านคน เป็น 37.62 ล้านคน และมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 54,000 คน จาก 382,000 คน เป็น 436,000 คน

อัตราการว่างงานตามช่วงอายุพบว่า ผู้ว่างงานอายุระหว่าง 15-24 ปี มีจำนวน 247,000 คน หรือ 6.6% และอายุ 25 ปีขึ้นไปมีจำนวน 189,000 คน หรือ 0.6%

เมื่อพิจารณาอัตราการว่างงานตามเพศพบว่า เพศชายมีอัตราว่างงานสูงกว่าเพศหญิง โดยอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1.2% และ 1.1% ตามลำดับ

ในจำนวนผู้ว่างงาน 436,000 คนดังกล่าว มีผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อนประมาณ 220,000 คน และเคยทำงานมาก่อน 216,000 คน โดยส่วนใหญ่มาจากภาคการบริการและการค้า ภาคการผลิตและภาคเกษตรกรรม ตามลำดับ

นอกจากนั้นยังพบว่าในจำนวนคนทำงาน 37.62 ล้านคน มีคนทำงานในอาชีพหรือตำแหน่งที่ต่ำกว่าระดับการศึกษาของตนประมาณ 183,000 คน หรือคิดเป็นอัตรา 0.5% โดยคนกลุ่ม 0.5% นี้มีงานทำและกำลังมองหาอาชีพที่เหมาะกับคุณวุฒิของตนเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม : วิธีลงทะเบียนคนว่างงาน และรายงานตัวคนว่างงาน ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต

อ้างอิง : สำนักงานสถิติแห่งชาติ