เปิดขุมทรัพย์ ‘กองทุนประกันสังคม’ เงิน 2 พันล้านล้านบาท ลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง เงินทดแทนลูกจ้างว่างงานมีกี่บาท

เปิดขุมทรัพย์ ‘กองทุนประกันสังคม’ เงิน 2 พันล้านล้านบาท ลงทุนในสินทรัพย์อะไรบ้าง เงินทดแทนลูกจ้างว่างงานมีกี่บาท
จากกรณีที่สังคมสงสัยว่านายจ้างและลูกจ้างผู้ประตนส่งเงินให้แก่ สำนักงานประกันสังคม จำนวนนับ ‘ล้านล้านบาท’ แล้วเหตุใดจึงจ่ายเงินทดแทนผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ไวรัสโควิด-19 ระบาด ล่าช้า ทางสำนักงานประกันสังคมจึงได้ออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงแก่ประชาชนแล้วดังนี้

วันที่ 3 พค 2563 นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม ได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม ณ วันที่ 31 มี.ค.2563 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,032,841 ล้านบาท โดยได้แบ่งเป็นเงินลงทุนใน หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงกว่า 1.6 ล้านล้านบาท สัดส่วน 82% และ หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องปานกลาง และสูง กว่า 3.6 แสนล้านบาท สัดส่วน 18%

# ประเภทกองทุน ประเภทการลงทุน จำนวน (ล้านบาท)
1 หลักทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูง พันธบัตรรัฐบาล, พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน, หุ้นกู้บริษัทเอกชนที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ, หน่วยลงทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เป็นต้น 1,671,176
2 หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องปานกลาง และสูง หุ้นสามัญ, หน่วยลงทุนในหุ้นต่างประเทศ, หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์, โครงสร้างพื้นฐาน, ทองคำ เป็นต้น 361,665
3 กองทุนสำรองสำหรับคนว่างงาน 160,000

 

การลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ จะอยู่ในกลุ่ม หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องปานกลาง และสูง และต่อไปนี้ คือ 10 อันดับหุ้นที่กองทุนประกันสังคมถือครองอยู่

# ชื่อบริษัท/หุ้น จำนวน (ล้านบาท) สัดส่วนที่ถือในกองทุน
1 บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) 15,707 2.80%
2 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) 13,000 4.07%
3 บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) 8,885 1.15%
4 บมจ.ซีพีออลล์ (CPALL) 8,006 1.39%
5 บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) 7,639 3.51%
6 บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) 6,666 3.15%
7 บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) 4,351 2.14%
8 บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) 3,702 14.84%
9 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF) 3,653 2.34%
10 บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO) 2,944 2.38%

 

การลงทุนเหล่านี้ อยู่ภายใต้ระเบียบของ คณะกรรมการประกันสังคม ที่กำหนดให้กองทุนจะต้องมีสัดส่วน หลักทรัพย์มั่นคง ไม่น้อยกว่า 60% ดังนั้นการลงทุนใน พันธบัตรรัฐบาล จะมีปริมาณที่สูงกว่าหลักทรัพย์ประเภทอื่น เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีความมั่นคงสูง และสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอให้กับกองทุน

ประกันสังคม สำรองเงินสำหรับทดแทนลูกจ้างผู้ประกันตนเท่าไร

ส่วน กองทุนว่างงาน เป็นกองทุนที่สำรองเงินไว้สำหรับช่วยเหลือเยียวยา และทดแทนแก่ผู้ประกันตนเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ อาทิ เหตการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ส่งผลให้ลูกจ้างถูกเลิกจ้างทั้งชั่วคราวและถาวรจนสูญเสียรายได้ เป็นต้น โดย กองทุนว่างงาน ได้สำรองเงินจำนวน 160,000 ล้านบาท

ส่วนจำนวนผู้จะมาใช้สิทธิทดแทนกรณี ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยจากเหตุการณ์ โควิด-19 คาดว่าจะมีประมาณ 1.2 ล้านคน หรือคิดเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายทดแทนประมาณ 20,000 – 30,000 ล้านบาท

หากพิจารณาจากตัวเลขของเงินใน กองทุนว่างงาน เทียบกับจำนวนผู้จะมาใช้สิทธิทดแทนฯ จึงเห็นว่ามีจำนวนเงินเพียงพอที่จะจ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ประกันตน โดยทางประกันสังคมเริ่มทยอยจ่ายเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยจากเหตุการณ์ โควิด-19 ให้ผู้ประกันตนกลุ่มแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมย 2563 ที่ผ่านมาสรุปภาพรวมการจ่ายเงินทดแทนจากประกันสังคม ไตรมาส 2 ปี 2563

 • ข้อมูลประกันสังคม ณ วันอาทิตย์ที่ 3 พค 2563 มีจำนวนผู้ประกันตนมายื่นขอใช้สิทธิจำนวน 1,177,841 ราย
 • ประกันสังคมสั่งจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้วทั้งสิ้น 426,358 ราย
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ 243,974 ราย
 • อยู่ระหว่างติดตามนายจ้าง และสถานประกอบการ ประมาณ 50,000 เศษ ให้เข้ามารับรองสิทธิลูกจ้างจำนวน 507,509 ราย
 • ประมาณ 20% เป็นสถานประกอบการที่เปิดทำการปกติและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ประมาณการลูกจ้างจำนวนกว่า 100,000 คน
 • มีประมาณ 10% เป็นสถานประกอบการที่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 75 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ประมาณการลูกจ้างจำนวนกว่า 200,000 คน
 • คงเหลือจำนวนลูกจ้างที่คาดว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยทางประกันสังคมกำลังเร่งให้นายจ้างดำเนินการรับรอง สั่งจ่ายในกลุ่มนี้อีกกว่า 200,000 ราย

สรุปเงื่อนไขรับเงินทดแทนการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์โควิด-19

คนทำงานผู้ประกันตนที่ ลงทะเบียนว่างงานกับทางประกันสังคมผ่านทางออนไลน์ จะมีโอกาสได้รับเงินเยียวยาในกรณีที่เป็น ผู้ว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัย โดยคำว่า เหตุสุดวิสัย ในกรณีนี้มี 3 ความหมายหลัก ๆ ดังต่อไปนี้

 • นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว เนื่องจากมีลูกจ้างสุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ทำให้ไม่สามารถทำงานตามปกติได้
 • หน่วยงานภาครัฐสั่งหยุดกิจการชั่วคราว เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19
 • นายจ้างไม่ให้ทำงาน โดยให้ลูกจ้างกักตัวดูอาการ 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19

5 สาเหตุหลัก ๆ ที่จะไม่ได้รับเงินทดแทนจากประกันสังคม

 • ลูกจ้างยังทำงานอยู่ แต่ถูกปรับลดเงินเดือน จะถือว่าลูกจ้างยังไม่ได้ว่างงาน
 • ลูกจ้างยินยอมลางานโดยไม่รับค่าจ้าง (Leave without Pay)
 • สถานประกอบการหยุดชั่วคราว ลูกจ้างไม่ต้องมาทำงาน แต่นายจ้างยังคงจ่ายเงินให้ลูกจ้างอยู่ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเท่าไรก็ตาม
 • นายจ้างหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ไม่ได้ถูกสั่งปิดโดยรัฐ กรณีนี้ลูกจ้างรับเงินจากประกันสังคมไม่ได้ เพราะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง แต่นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้าง 75% ของค่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน
 • นายจ้างยังดำเนินกิจการอยู่

อ่านรายละเอียดเต็ม ๆ เกี่ยวกับ เงื่อนไขและวิธีขอรับสิทธิเงินทดแทนว่างงานช่วง โควิด-19 ที่นี่