ประกันสังคม เร่งอนุมัติเงินคนว่างงานกว่า ‘2 พันล้านบาท’ ทดแทนผลกระทบ โควิด-19


วันที่ 6 พค 2563 หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยว่า สํานักงานประกันสังคม ได้ทยอยจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนกรณี ว่างงานอย่างสุดวิสัย จากผลกระทบของเหตุการณ์ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ระบาด มอบสิทธิกรณีว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน โดยอนุมัติไปแล้วกว่าครึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิ คิดเป็นเงินจำนวนกว่า 2 พันล้านบาท

จำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเยียวยาว่างงานจากประกันสังคม ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 มีจำนวน 990,523 ราย โดยเจ้าหน้าที่วินิจฉัยอนุมัติแล้วจำนวน 492,273 ราย เป็นเงินจำนวน 2,563.612 ล้านบาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจ่ายสิทธิประโยชน์ให้แล้วเสร็จงวดแรก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
สำหรับกรณีที่สถานประกอบการที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว และไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้างผู้ประกันตน ทางสำนักงานประกันสังคมจะทำหนังสือแจ้งเตือนเร่งรัดให้ผู้ประการเข้ามารับรองการหยุดงานของลูกจ้าง ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ลูกจ้างผู้ประกันตนอีก 289,104 ราย ที่รอนายจ้างเข้ามารับรองสิทธิ มีโอกาสรับสิทธิเยียวยาการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยในครั้งนี้

สุดท้าย กรณีลูกจ้างผู้ประกันตน ที่ได้รับการวินิจฉัยปฏิเสธไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมรองรับข้ออุทธรณ์จากผู้ที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิ โดยมีคณะกรรมการอุทธรณ์ในการร่วมพิจารณาวินิจฉัยให้กับผู้ที่ได้รับการปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยแล้ว โดยขอให้ผู้ประกันตนที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิเข้ายื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานประกันสังคมได้ทันที

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน ประกันสังคม มาตรา 33 รับเงิน 8,000 บาท จากประกันสังคม 
ประกันสังคมตอบ 16 คำถามผู้ประกันตน ที่ถูกถามบ่อยที่สุดในช่วงวิกฤต โควิด-19