สรุป 5 มาตราการ ‘ประกันสังคม’ ปี 2563 ช่วย นายจ้าง และ คนว่างงาน จาก โควิด-19

ประกันสังคม สรุป 5 มาตราการช่วยเหลือ นายจ้าง และ คนว่างงาน จาก โควิด-19

 

วันที่ 31 มีนาคม 2563 หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผย 5 มาตราการสำคัญช่วยเหลือประชาชน ได้แก่ นายจ้าง และ คนว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ระบาดในประเทศไทย โดยมาตราการเหล่านี้ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว และสามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ประกันสังคม ได้แก่

1. ลดอัตราเงินสมทบ

เป็นการลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และลูกจ้างมาตรา 33 , มาตรา 39 โดยมีผู้ประกันตนได้รับประโยชน์รวมทั้งสิ้น 13,346,143 ราย โดยมาตรา 33 นายจ้างจ่ายสมทบเหลือ 4% ลูกจ้าง จ่ายสมทบ 1% และมติครม.เมื่อ31 มี.ค.2563 เห็นชอบให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 (ไม่มีนายจ้าง) ลดการส่งเงินสมทบจาก 221 บาท/เดือน เป็น 86 บาท/เดือน

2. ขยายเวลานำส่งเงินสมทบ

เป็นการขยายระยะเวลาการนำส่งเงินสมทบให้แก่นายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 สำหรับงวดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ออกไปอีก3เดือน กรณีนี้มีนายจ้างได้รับประโยชน์ 488,226 ราย และผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้รับประโยชน์ 1,653,714 ราย

บัตรกดเงินสด เคทีซี พราว

3. เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน

เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย นอกจากกิจการที่ “ภาครัฐสั่งให้หยุดชั่วคราว” รวมไปถึงกรณีว่างงานเนื่องมาจากกรณี “ถูกเลิกจ้าง” และ “ลาออกเอง”

นอกจากนั้น ที่ประชุม ครม.เมื่อ 31 มี.ค.2563 ยังเห็นชอบให้เพิ่มอัตรา และปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีผู้ประกันตนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยบางรายได้รับเงินชดเชยในอัตราที่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน โดยขอเพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย ได้รับสิทธิประโยชน์ในอัตราไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

4. ส่งเสริมการจ้างงาน

เป็นการส่งเสริมให้มีการจ้างงาน โดยขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน วงเงิน 30,000 ล้านบาท

5. เพิ่มสิทธิการรักษา

เป็นการดูแลรักษาเพิ่มสิทธิการรักษาประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคติดเชื้อ โควิด-19 เท่าเทียมกับการรักษาทั้ง 3 กองทุน

ดูรายละเอียดหรือลงทะเบียนได่ที่ เว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th/eform_news/