SEAC เปิดตัวศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ พลิกแนวทางการศึกษาสำหรับคนรุ่นใหม่แห่งเอเชีย

Southeast Asia Center หรือ SEAC (เอสอีเอซี) ลงทุนกว่า 600 ล้านบาท ยกระดับ SEAC สู่การเป็น ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน และผลักดันสังคมไทยสู่ประเทศที่มี Lifelong Learning Ecosystem หรือ ‘ระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้’ ด้วยการนำเสนอเทคโนโลนยีในการเรียนรู้ภายใต้แนวคิด 4Line Learning

เมื่อต้นปี พ.ศ. 2561, SEAC ได้ทำการเปิดอย่างเป็นทางการไปแล้ว กับการเป็นศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารรายใหญ่ที่สุดในอาเซียน และครั้งนี้ SEAC มีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญในวงการการศึกษาสำหรับคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไปที่รักการเรียนรู้

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC กล่าวว่า

“…จากเป้าหมายที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับองค์กรยุคใหม่ให้ก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในสหัสวรรษใหม่ ด้วยหลักสูตรและกระบวนการคิดเกี่ยวกับ “ภาวะผู้นำ” (Leadership) และการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และได้รับการตอบรับจากองค์กรชั้นนำในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ครอบคลุมทั้งกลุ่มธุรกิจทั้งการเงิน การธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ FMCG ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจโรงพยาบาล ฯลฯ รวมจำนวนผู้ร่วมเรียนรู้กว่า 30,000 คน และจำนวนหลักสูตรหรือโปรแกรมที่เปิดให้บริการรวมกว่า 40 หลักสูตร

ปัจจุบันเราได้วางแผนการดำเนินธุรกิจครั้งใหญ่ โดยยกระดับขอบเขตการดำเนินธุรกิจสู่การเป็น ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ภายใต้ความเชื่อที่ว่า

‘มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในการพัฒนาชีวิต และ การเรียนรู้ (Learning) ตลอดทุกช่วงชีวิต’ ซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญที่ SEAC ผลักดันให้ทุกคนที่อยู่ในยุค Disruption เข้าใจ และนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและใช้กับวิธีการทำงานของตนเอง เพื่อสร้างรูปแบบกระบวนการคิด สร้าง Mindset ใหม่ สร้างระบบนิเวศและวัฒนธรรมของการเรียนรู้ Lifelong Learning Ecosystem ของประเทศไทยและอาเซียน…”

จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหาร SEAC พบว่ามีเส้นกั้นบาง ๆ แต่สร้างความแตกต่างมหาศาลต่อมนุษย์ นั่นคือคำว่า การศึกษา (Study) และ การเรียนรู้ (Learning)

กล่าวคือบางครั้ง การศึกษา เป็นไปเพื่อการท่องจำ ทำข้อสอบได้ สอบผ่าน ได้คะแนนดี แต่เมื่อออกไปใช้ชีวิตจริงกลับไม่ประสบความสำเร็จ — ในขณะที่ การเรียนรู้ กลับมีโอกาสช่วยให้มนุษย์เกิดความเชี่ยวชาญและความสามารถในการใช้งานจริงอย่างเต็มศักยภาพของเขา

ดังนั้น SEAC จึงต้องการสร้างจุดเปลี่ยนด้วยการนำเสนอทางเลือกใหม่ของ ‘การเรียนรู้‘ พร้อมทั้งเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ และวางรากฐานในการเปลี่ยนแปลง Mindset จากกรอบความคิดเกี่ยวกับบรรทัดฐานแห่งความสำเร็จเดิม ๆ ที่มองว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจะต้องจบการศึกษาระดับสูงเท่านั้น ไปสู่แนวคิดและความเข้าใจใหม่ภายใต้ Lifelong Learning Concept ที่สร้างนิยามเรื่อง ‘การเรียนรู้’ สามารถเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงอายุ โดยพาหนะสำคัญที่จะมาขับเคลื่อน Concept นี้คือโครงการ YourNextU

YourNextU คืออะไร

YourNextU เป็นแพลทฟอร์ม เทคโนโลยีการศึกษา ที่จะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ซึ่งมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับโลก อาทิ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, Stanford Center for Professional Development, The Arbinger Institute, Tirian, The Ken Blanchard Companies เป็นต้น ฯลฯ ในการนำหลักสูตรที่ทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลียนแปลงของโลกเข้ามาสอนในแพลทฟอร์ม รวมไปถึงมีการออกใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร โดยจุดเด่นของ YourNextU คือ โครงสร้างการเรียนรู้ที่ตอบสนองทุกประเภทความต้องการการเรียนรู้ของบุคคล นั่นคือ กลยุทธ์แบบ 4Line Learning

4Line Learning คืออะไร

4Line Learning เป็นการแยกรูปแบบการเรียนรู้ออกเป็น 4 รูปแบบ เพื่อรองรับความถนัดในการการเรียนรู้ของแต่ละคน พร้อมกระตุ้นให้คนเกิดความอยากรู้ เรียนรู้ และนำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและฉับพลันได้อย่างทันท่วงที ประกอบไปด้วย

1. วิธีการเรียนรู้แบบ Online – เน้นการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรด้วยวิดีโอคลิป หรือ Visual ต่าง ๆ

2. วิธีการเรียนรู้แบบ Inline – เน้นการเข้าคลาสเพื่ออบรมในหลักสูตรต่างๆ หรือ Subscription โดยคำนึงถึงระยะเวลาการเรียนที่เหมาะสม จัดเป็นคอร์สสั้นๆ ครั้งละไม่เกินครึ่งวัน

3. วิธีการเรียนรู้แบบ Beeline – เน้นการเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล หรือเรื่องราวจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน วิทยากร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านต่างๆ ผู้นำทางความคิด หรือกิจกรรมพิเศษในหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสมกับหัวข้อการเรียนรู้แต่ละครั้ง

4. วิธีการเรียนรู้แบบ Frontline – คลังการเรียนรู้ที่สามารถให้ผู้เข้าเรียนเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้ และดาวน์โหลดออกมาเป็นคัมภีร์พิชิตความสำเร็จ

โดยเบื้องต้นได้ร่วมมือกับสถาบันระดับโลก ในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ภายใต้ YourNextU ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร Online กว่า 100 หลักสูตร Inline กว่า 40 หลักสูตร Beeline กว่า 40 โปรแกรม และคลังข้อมูล Frontline ที่สามารถดาวน์โหลดได้ ไม่จำกัด อาทิ

  • Design Thinking: Empathizing to Discover Opportunities
  • Creative Connection: 7 Creative Problem Solving Strategies
  • New Me New Land: Overcoming Change Resistance
  • The Outward Mindset: Seeing Beyond Yourself
  • Strategic Thinking: Business Modeling
  • Step In Leader: Problem Solving & Decision-Making
  • HR Academy
  • เป็นต้น ฯลฯ

พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ทันต่อสถานการณ์ อาทิ Business Management 4.0, Data Analysis, Artificial Intelligence and Machine Learning, Cloud computing and Web Service เป็นต้น

นอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้รูปแบบใหม่แล้ว YourNextU ยังเป็นสังคมออนไลน์ที่สมาชิกสามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ ผ่านส่วนที่เป็น Forum (กระทู้) และค้นหาโปรไฟล์สมาชิกในระบบตามความเชี่ยวชาญของแต่ละคน

อีกจุดเด่นสำคัญของ YourNextU คือ การเรียนแบบ Subscription ชำระค่าสมาชิกรายปี ปีละ 10,000 บาท และเข้าเรียนได้ไม่จำกัด โดยจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าใช้งานได้ภายในประมาณเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 — โดยในช่วง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 จะเป็น Phase สำหรับองค์กรและเอกชนเข้าใช้งานระบบ

สำหรับผู้สนใจ

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม YourNextU เข้าไปดูได้ที่ www.yournextu.com
หรืออีเมล์ไปที่ askme@yournextu.com