Mark Zuckerberg
Image credit: popsugar

ผู้คนไม่สนใจในสิ่งที่คุณพูดหรอก
พวกเขาสนใจแต่ในสิ่งที่คุณสร้างต่างหาก
จงลงมือทำให้มากกว่าการพูด

– Mark Zuckerberg –