Mark Zuckerberg

ผู้คนไม่สนใจในสิ่งที่คุณพูดหรอก พวกเขาสนใจแต่ในสิ่งที่คุณสร้างต่างหาก จงมือทำให้มากกว่าการพูด

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ผู้คนไม่สนใจในสิ่งที่คุณพูดหรอก
พวกเขาสนใจแต่ในสิ่งที่คุณสร้างต่างหาก
จงลงมือทำให้มากกว่าการพูด

– Mark Zuckerberg –

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email