Jeff Bezos

หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ จงใส่ใจทุก ๆ รายละเอียดในธุรกิจของคุณ

หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ
จงใส่ใจทุก ๆ รายละเอียดในธุรกิจของคุณ
– JEFF BEZOS –