Jeff Bezos

หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ จงใส่ใจทุก ๆ รายละเอียดในธุรกิจของคุณ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

หากคุณต้องการประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ
จงใส่ใจทุก ๆ รายละเอียดในธุรกิจของคุณ
– JEFF BEZOS –

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email