Brian Chesky
Image credit: cnbc

การที่มีคนที่รักคุณเพียงร้อยคน
มันย่อมดีและมีคุณค่ามากกว่า
คนที่เพียงมาชอบหรือกดไลค์คุณเป็นล้านคน

– Brian Chesky –