Abraham Lincoln

จงเตรียมตัวคุณให้พร้อมรับโอกาสอยู่เสมอ หากโอกาสนั้นมาถึงจงคว้ามันไว้ เพราะมันอาจจะไม่มาอีกเลย

Abraham Lincoln quote“จงเตรียมตัวคุณให้พร้อมรับโอกาสอยู่เสมอ
หากโอกาสนั้นมาถึงจงคว้ามันไว้
เพราะมันอาจจะไม่มาอีกเลย”
– Abraham Lincoln –