CEO Guide: Basic Digital Marketing for Traditional Business Owner
ก้าวแรก การตลาดออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการ

ภาพรวม
จำนวน 9 วีดีโอ
ความยาว 71.82 นาที
เนื้อหา ระดับพื้นฐานมาก

เหมาะสำหรับ:
เจ้าของกิจการ, เจ้าของกิจการตัวคนเดียว, เจ้าของกิจการขนาดเล็กและกลาง, เจ้าของกิจการออฟไลน์มีหน้าร้าน, ต้องการเริ่มต้นทำการตลาดออนไลน์ให้กิจการของตน, ต้องการพื้นฐานที่กระชับและเข้าใจง่ายเพื่อเริ่มก้าวแรกสู่การตลาดออนไลน์

# สารบัญ ความยาว (นาที)
1 CGDM01 Digital marketing คืออะไร 8.04
2 CGDM02 ห้าความเข้าใจผิดที่คุณห้ามผิดเกี่ยวกับ Digital marketing 7.14
3 CGDM03 Art & Science ของ Digital marketing 12.16
4 CGDM04 PCSL สูตรสำเร็จดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง Platform 5.50
5 CGDM05 PCSL สูตรสำเร็จดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง Channels 11.27
6 CGDM06 PCSL สูตรสำเร็จดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง Search Engine 7.34
7 CGDM07 PCSL สูตรสำเร็จดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง Lead Generation 6.47
8 CGDM08 เว็บไซต์กับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งภาค 1 8.40
9 CGDM09 เว็บไซต์กับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งภาค 2 5.50
รวม 71.82