วิธีผ่อนผันชำระหนี้ กยศ ปี 2563 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วง โควิด-19

 

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. มีมาตราการ ผ่อนผันชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้ยืมในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ โดยกรณีนี้ คือ วิกฤตไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ระบาด โดย กยศ. มี 8 มาตราการหลัก ได้แก่

1. ลดเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5%
2. ลดจำนวนหักเงินเดือนเหลือ 10 บาท/คน/เดือน
3. ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้ และปิดบัญชีในครั้งเดียว
4. ลดเบี้ยปรับ 75%
5. พักชำระหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ปี
6. ผ่อนผันการชำระหนี้
7. งดการขายทอดตลาด สำหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ดำเนินการยึดทรัพย์ไว้ทุกราย
8. ชะลอการบังคับคดี สำหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ำประกันทุกคดี

สำหรับผู้สนใจเข้ารับสิทธิ์ความช่วยเหลือดังกล่าวสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

วิธีการผ่อนผันการชำระหนี้กับ กยศ.

ผู้ต้องการสมัครใช้สิทธิ์ ผ่อนผันการชำระหนี้ กับ กยศ. ในกรณีสถานการณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้ และไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ สามารถยื่นคำขอผ่อนผันและส่งเอกสารหลักฐานไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนครบกำหนดชำระหนี้

กรณีผู้กู้ยืมที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาทต่อเดือน สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งในช่วงเวลาที่ได้รับการผ่อนผัน ผู้กู้ยืมไม่ต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย รวมถึงยกเว้นเบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับการผ่อนผัน

การผ่อนผันฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้กู้ยืมที่ไม่มีรายได้, กู้ยืมที่มีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาท,ต่อเดือน, ผู้กู้ยืมที่มีรายได้ถดถอย, และ ผู้กู้ยืมที่ประสบภัย รายละเอียดการยื่นข้อมูลดังต่อไปนี้

บัตรกดเงินสด เคทีซี พราว

กรณีผู้กู้ยืมที่ไม่มีรายได้

กรณีผู้กู้ยืมที่มีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาทต่อเดือน

กรณีผู้กู้ยืมที่มีรายได้ถดถอย

กรณีผู้กู้ยืมที่ประสบภัยพิบัติจาก อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือภัยธรรมชาติอื่นๆ ซึ่ง ทรัพย์สินได้รับความ เสียหายอย่างรุนแรง