วิธีขอสินเชื่อ ‘ธนาคารออมสิน’ เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสู้วิกฤต โควิด-19 แบบละเอียดยิบ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

วิธีขอสินเชื่อ ‘ธนาคารออมสิน’ เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสู้วิกฤต โควิด-19 แบบละเอียดยิบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทาง ธนาคารออมสิน จึงมีมาตรการสินเชื่อ เงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและอาจต้องการเงินกู้ฉุกเฉิน ทั้ง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ และต่อไปนี้ คือ รายละเอียดทั้งหมดตามลำดับ สำหรับผู้สนใจสมัครสินเชื่อฉุกเฉินกับ ธนาคารออมสิน

สำหรับผู้ประอาชีพอิสระ

ผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ผู้ขอกู้จะต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขดังนี้:

เงื่อนไขสำคัญ : จะเป็นผู้มีอาชีพ นอกภาคการเกษตร และมีอาชีพอิสระที่มีรายได้ ไม่เกิน 30,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ระบาด และภัยอื่น ๆ

ข้อห้าม : กรณีเข้าโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด-19 ระบาด และภัยอื่น ๆ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส ไปแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้ แต่ขอ ให้ท่านไปที่ วิธีของสินเชื่อ ธกส ที่นี่

หากท่านเข้าข่ายที่จะกู้ ‘ออมสิน’ ต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดคุณสมบัติโดยรวม

 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 – 70 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต
 • วงเงินกู้ 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน
 • ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน จำนวน 24 งวด โดยปลอดการชำระหนี้ใน 6 งวดแรก รวมระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี 6 เดือน หรือ ระยะเวลาสัญญา 30 เดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
 • กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว
 • ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

ช่องทางลงทะเบียน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่นี่
สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด และภัยอื่น ๆ
 • มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต
 • วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ต่อราย
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนอัตราดอกเบี้ย กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
 • ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน จำนวน 36 งวด
 • ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
 • กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว
 • ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ
 • ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด
 • การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางลงทะเบียน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น
 • คลิก ลงทะเบียน เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
 • เลือกประเภทเงินกู้ สำหรับ ผู้มีอาชีพอิสระ หรือ ผู้มีรายได้ประจำ
 • อ่านเขื่อนไข กดยินยอมข้อตกลง
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว กดส่งข้อมูล
 • รอ SMS แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงิน
 • ติดต่อธนาคารตามวัน เวลา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • รอผลการพิจารณา กรณีอนุมัติ จะได้รับแจ้งนัด เพื่อทำนิติกรรมสัญญาฯ (เอกสารที่ต้องเตรียมอยู่ด้านล่างของบทความ)
 • ติดต่อธนาคารเพื่อทำนิติกรรมสัญญาฯ และรับเงินกู้ (เข้าบัญชีเงินฝาก)

เอกสารที่ต้องเตรียม

กรณี ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
 • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

กรณี มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
 • เอกสารแสดงรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน ลูกจ้าง พร้อมเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน
 • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save