วิธีขอสินเชื่อ ‘ธนาคารออมสิน’ เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสู้วิกฤต โควิด-19 แบบละเอียดยิบ

วิธีขอสินเชื่อ ‘ธนาคารออมสิน’ เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสู้วิกฤต โควิด-19 แบบละเอียดยิบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ทาง ธนาคารออมสิน จึงมีมาตรการสินเชื่อ เงินกู้ฉุกเฉินดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนและอาจต้องการเงินกู้ฉุกเฉิน ทั้ง ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และ ผู้มีรายได้ประจำ และต่อไปนี้ คือ รายละเอียดทั้งหมดตามลำดับ สำหรับผู้สนใจสมัครสินเชื่อฉุกเฉินกับ ธนาคารออมสิน

สำหรับผู้ประอาชีพอิสระ

ผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ผู้ขอกู้จะต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขดังนี้:

เงื่อนไขสำคัญ : จะเป็นผู้มีอาชีพ นอกภาคการเกษตร และมีอาชีพอิสระที่มีรายได้ ไม่เกิน 30,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ระบาด และภัยอื่น ๆ

ข้อห้าม : กรณีเข้าโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด-19 ระบาด และภัยอื่น ๆ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส ไปแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้ แต่ขอ ให้ท่านไปที่ วิธีของสินเชื่อ ธกส ที่นี่

หากท่านเข้าข่ายที่จะกู้ ‘ออมสิน’ ต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดคุณสมบัติโดยรวม

 • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 – 70 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต
 • วงเงินกู้ 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน
 • ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน จำนวน 24 งวด โดยปลอดการชำระหนี้ใน 6 งวดแรก รวมระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี 6 เดือน หรือ ระยะเวลาสัญญา 30 เดือน
 • ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
 • กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว
 • ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

ช่องทางลงทะเบียน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่นี่
สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด และภัยอื่น ๆ
 • มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 • ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต
 • วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ต่อราย
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนอัตราดอกเบี้ย กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
 • ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน จำนวน 36 งวด
 • ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
 • กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว
 • ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ
 • ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด
 • การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางลงทะเบียน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ที่นี่
ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น
 • คลิก ลงทะเบียน เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
 • เลือกประเภทเงินกู้ สำหรับ ผู้มีอาชีพอิสระ หรือ ผู้มีรายได้ประจำ
 • อ่านเขื่อนไข กดยินยอมข้อตกลง
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว กดส่งข้อมูล
 • รอ SMS แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงิน
 • ติดต่อธนาคารตามวัน เวลา พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • รอผลการพิจารณา กรณีอนุมัติ จะได้รับแจ้งนัด เพื่อทำนิติกรรมสัญญาฯ (เอกสารที่ต้องเตรียมอยู่ด้านล่างของบทความ)
 • ติดต่อธนาคารเพื่อทำนิติกรรมสัญญาฯ และรับเงินกู้ (เข้าบัญชีเงินฝาก)

เอกสารที่ต้องเตรียม

กรณี ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
 • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

กรณี มีรายได้ประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน
 • เอกสารแสดงรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน ลูกจ้าง พร้อมเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน
 • หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563