วิธีขอสินเชื่อพิเศษ ธนาคารออมสิน วงเงินสูงสุด 50,000 บาท สำหรับผู้ได้รับกระทบจาก โควิด-19


ธนาคารออมสิน
ทำโครงการสินเชื่อพิเศษ วงเงินกู้สูง และ ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อสนับสนุนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ระบาด โดยแบ่งออกเป็น สินเชื่อสำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินสูดสุด 50,000 บาท (5 หมื่นบาท) และ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว โดยมี วิธีสมัคร และ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

วิธีสมัครขอสินเชื่อพิเศษ ธนาคารออมสิน สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

รายละเอียดสินเชื่อ

 • วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate)
 • ผ่อนชําระคืนนานถึง 3 ปี โดยต้องมีการค้ำประกัน
 • ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้
 • เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
 • สามารถติดต่อได้
 • เป็น ผู้มีรายได้ประจํา แต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก โควิด-10 และ/หรือ ภัยอื่น ๆ

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • ลงทะเบียน ‘โครงการสินเชื่อพิเศษ สําหรับผู้มีรายได้ประจํา’ ที่เว็บไซต์ ธนาคารออมสิน เท่านั้น (กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)
 • คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
 • เลือก เงินกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด
 • กรอกรายละเอียด
 • สาขาจะติดต่อกลับเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการจากเว็บไซต์ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

วิธีสมัครขอสินเชื่อ โครงการธนาคารประชาชน สำหรับผู้ประกอบการ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หรือ สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • ผู้มีอาชีพอิสระหรือค้าขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • พนักงาน หรือ ลูกจ้าง ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 • โดยทั้ง 3 คุณกลุ่มผู้เข้าข่ายข้างต้นจะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการระบาด โควิด-19 เท่านั้น

จำนวนเงินให้กู้

 • ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืนไม่เกินรายละ 50,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • ให้กู้ได้ไม่เกิน 3 – 5 ปี ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 • อัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน (Flat Rate)
 • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน

รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการจากเว็บไซต์ธนาคารออมสิน คลิกที่นี่

หลักประกันการกู้เงิน สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

 • กรณีผู้มีรายได้ประจำ ใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติตามคำสั่งธนาคารออมสิน เรื่อง การให้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน
 • ผู้ประกอบการรายย่อย, ผู้ประกอบอาชีพอิสระ, และ ผู้มีรายได้ประจำที่ประกอบอาชีพอิสระเป็นรายได้เสริม ใช้ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน โดยผู้กู้เป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการค้ำประกันสินเชื่อ ซึ่งเป็นไปตามที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กำหนด ไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดอายุสัญญา

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ ดังนี้

 • วงเงินกู้ไม่เกิน 10,000 บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา 200 บาท ต่อสัญญา
 • งเงินกู้ตั้งแต่ 10,001 – 20,000 บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา 400 บาท ต่อสัญญา
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 – 30,000 บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา 600 บาท ต่อสัญญา
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 30,001 – 40,000 บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา 800 บาท ต่อสัญญา
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 40,001 50,000 บาท ให้เรียกเก็บในอัตรา 1,000 บาท ต่อสัญญา

2. ค่าธรรมเนียมอื่น ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่าง ๆ

เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ธนาคารให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าทำประกันคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ยื่นเรื่องขอกู้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 30 กันยายน 2563 เริ่มอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาได้ตั้งแต่ 1 มีนาคมถึง 31 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือคอลเซ็นเตอร์ 1115

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัครสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน วงเงินกู้ 10,000 บาท ไม่ต้องชำระเงินกู้ 6 เดือนแรก
วิธีสมัครสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. วงเงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำสุดเดือนละ 10 บาท