เปิดเงื่อนไข ‘อาชีพอิสระ’ กู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน ต้องทำยังไง

สืบเนื่องจาก ธนาคารออมสิน มีมาตรการ สินเชื่อฉุกเฉิน ดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ระบาด และมีผู้สนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมากตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ส่งผลให้ระบบล่มหรือทำงานช้าไปบ้าง

ระหว่างนี้ประชาชนผู้สนใจสมัครเงินกู้ฉุกเฉินของ ธนาคารออมสิน สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนลงทะเบียน โดยผู้มีสิทธิกู้จะต้องเป็นบุคคลที่ ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ผู้มีรายได้ประจำ

โดย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ จะต้องมีมีคุณสมบัติดังนี้

ผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 วงเงินสูงสุด 10,000 บาท ผู้ขอกู้จะต้องมีคุณสมบัติ และเงื่อนไขดังนี้:

เงื่อนไขสำคัญ : จะเป็นผู้มีอาชีพ นอกภาคการเกษตร และมีอาชีพอิสระที่มีรายได้ ไม่เกิน 30,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 ระบาด และภัยอื่น ๆ

ข้อห้าม : กรณีเข้าโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัสโควิด-19 ระบาด และภัยอื่น ๆ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธกส ไปแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้ แต่ขอ ให้ท่านไปที่ วิธีของสินเชื่อ ธกส ที่นี่

หากท่านเข้าข่ายที่จะกู้ ‘ออมสิน’ ต่อไปนี้จะเป็นรายละเอียดคุณสมบัติโดยรวม

  • มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 – 70 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  • ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต
  • วงเงินกู้ 10,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน
  • ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน จำนวน 24 งวด โดยปลอดการชำระหนี้ใน 6 งวดแรก รวมระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี 6 เดือน หรือ ระยะเวลาสัญญา 30 เดือน
  • ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้
  • กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว
  • ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

ช่องทางลงทะเบียน สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่นี่

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีขอสินเชื่อ ‘ธนาคารออมสิน’ เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อสู้วิกฤต โควิด-19 แบบละเอียดยิบ
วิธีเตรียมเอกสาร กู้สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
เปิดเงื่อนไข ‘อาชีพอิสระ’ กู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน ต้องทำยังไง
เปิดเงื่อนไข ‘มีรายได้ประจำ’ กู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ต้องทำยังไง
เปิดเงื่อนไข ‘ใครไม่มีสิทธิ์’ กู้ฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน พร้อมชี้ทางออก