ธอส ไฟเขียว 60,000 ล้าน โครงการบ้านล้านหลัง กู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

ธอส. ไฟเขียว 60,000 ล้าน โครงการบ้านล้านหลัง กู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. อนุมัติงบประมาณจำนวน 60,000 ล้านบาท เพื่อจัดทำ โครงการบ้านล้านหลัง โดยแบ่งงบประมาณเป็น 2 กอง กองที่ 1 Pre-finance สินเชื่อสำหรับนักพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และ กองที่ 2 Post-finance สำหรับผู้อาศัย

ธอส. โครงการบ้านล้านหลังคืออะไร?

โครงการบ้านล้านหลัง คือ โครงการให้กู้ยืมเงินโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เพื่อการพัฒนา ก่อสร้าง และซื้อบ้านราคาถูก ดอกเบี้ยน้อย ผ่อนต่ำ และผ่อนนาน เพื่อสนับสนุนให้คนมีรายได้น้อยสามารถมีบ้านเป็นของตัวเอง วงเงินของโครงการจำนวน 60,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นาย ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยต่อสื่อว่า เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ธอส. โดยมี นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการเข้าร่วมประชุม ได้มีมติอนุมัติให้ ธอส. จัดทำ ‘โครงการบ้านล้านหลัง’ ภายใต้กรอบวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยในราคาที่เข้าถึงง่ายเป็นของตนเอง โครงการมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ

งบสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังแบ่งเป็น 2 กอง

สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังของ ธอส. จำนวน 60,000 ล้านบาทจัดแบ่งเป็นสองกอง ได้แก่

1. Pre-finance สำหรับนักพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

ธอส. จัดวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ให้สามารถกู้ไปพัฒนาโครงการอยู่อาศัยที่มีราคาขาย ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ

โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR -1.25% ต่อปีเฉพาะกรณีสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนกรณีก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายเกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR – 0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 6.25% ต่อปี)

2. Post-finance สำหรับประชาชนผู้ต้องการซื้อบ้าน

ธอส. จัดวงเงิน 50,000 ล้านบาท สำหรับประชาชนทั่วไป เป้าหมาย คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย, กลุ่มคนวัยทำงาน ผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง วัตถุประสงค์การให้กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือปลูกสร้าง และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่ม Post-finance

กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน

วงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 5 คงที่ 3.00% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน กรณีสวัสดิการ MRR – 1% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR – 0.75% กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี)

กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีแรก เริ่มต้น 3,800 บาท และยังได้รับ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ได้แก่:

  • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม)
  • ค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (1,900-2,300 บาท)
  • ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท)
  • ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง

กรณีผู้ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท หากเอกสารแสดงรายได้เพื่อคำนวณความสามารถในการกู้ไม่เพียงพอต่อเงินงวดผ่อนชำระรายเดือน ให้นำหลักฐานการชำระค่าเช่า หรือ ผ่อนชำระเงินดาวน์ไม่น้อยกว่า 12 เดือน มาประกอบการพิจารณาเพื่อคำนวณรายได้เพิ่มเติมได้

และหากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มาของรายได้ ให้ไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน โดยทำการออมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน

กรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน

วงเงินกู้ 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1- 3 คงที่ 3.00% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ กรณีสวัสดิการ MRR – 1% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR – 0.50% กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก อัตราดอกเบี้ย MRR ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรกเริ่มต้น 3,800 บาทเช่นกัน

ตารางการดำเนินงานโครงการบ้านล้านหลังของ ธอส.

ธอส. แบ่งตารางการดำเนินงานออกเป็น 2 Phase หลัก ๆ ได้แก่

Phase ที่ 1 ดึงนักพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเข้าร่วมกับ ธอส.

1. รวบรวมเจ้าของโครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาททั้งแนวราบและแนวสูงที่พร้อมเข้าอยู่ภายในสิ้นปี 2561 เข้าร่วมโครงการกับ ธอส. จำนวน 133,307 หน่วย

2. รวบรวมเจ้าของโครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทที่มีแผนก่อสร้างชัดเจนแล้วจนถึงปี 2565 เข้าร่วมโครงการกับ ธอส. จำนวน 270,000 หน่วย

Phase ที่ 2 ขยายเครือข่ายพันธมิตร

ธอส. จะเจรจากับภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อให้มีการทำข้อตกลงร่วมกัน เช่น การนำโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติที่ยังว่างอยู่มาจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ

Phase ที่ 3 ร่วมทุนกันพัฒนาโครงการในพื้นที่ใหม่ ๆ

ธอส. จะเจรจาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการจัดทำโครงการนำร่องกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปยังพื้นใหม่ ๆ ของประเทศไทย อาทิ ขอนแก่น, นครราชสีมา, อุดรธานี, สุราษฎร์ธานี และปทุมธานี เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งการค้าและอยู่อาศัยนอก กรุงเทพฯ

สำหรับผู้สนใจโครงการบ้านล้านหลังของ ธอส.

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คุณอาจสนใจ

  • ธอส. คืออะไร — Wikipedia
  • เว็บไซต์บ้านมือสอง โดย ธอส. — GHB Home Center
  • บ้านล้านหลังเพื่อคนจน ผ่อนเดือนละ 3,800 บาท — Thairath