ธอส. ไฟเขียว 60,000 ล้าน โครงการบ้านล้านหลัง กู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

6
2185
ธอส ไฟเขียว 60,000 ล้าน โครงการบ้านล้านหลัง กู้รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. อนุมัติงบประมาณจำนวน 60,000 ล้านบาท เพื่อจัดทำ โครงการบ้านล้านหลัง โดยแบ่งงบประมาณเป็น 2 กอง กองที่ 1 Pre-finance สินเชื่อสำหรับนักพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และ กองที่ 2 Post-finance สำหรับผู้อาศัย

ธอส. โครงการบ้านล้านหลังคืออะไร?

โครงการบ้านล้านหลัง คือ โครงการให้กู้ยืมเงินโดย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เพื่อการพัฒนา ก่อสร้าง และซื้อบ้านราคาถูก ดอกเบี้ยน้อย ผ่อนต่ำ และผ่อนนาน เพื่อสนับสนุนให้คนมีรายได้น้อยสามารถมีบ้านเป็นของตัวเอง วงเงินของโครงการจำนวน 60,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

นาย ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เผยต่อสื่อว่า เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ธอส. โดยมี นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการเข้าร่วมประชุม ได้มีมติอนุมัติให้ ธอส. จัดทำ ‘โครงการบ้านล้านหลัง’ ภายใต้กรอบวงเงินรวม 60,000 ล้านบาท สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยในราคาที่เข้าถึงง่ายเป็นของตนเอง โครงการมุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว และกลุ่มผู้สูงอายุ

งบสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังแบ่งเป็น 2 กอง

สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังของ ธอส. จำนวน 60,000 ล้านบาทจัดแบ่งเป็นสองกอง ได้แก่

1. Pre-finance สำหรับนักพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย

ธอส. จัดวงเงิน 10,000 ล้านบาท สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ให้สามารถกู้ไปพัฒนาโครงการอยู่อาศัยที่มีราคาขาย ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อหน่วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดของโครงการ

โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR -1.25% ต่อปีเฉพาะกรณีสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายไม่เกิน 1 ล้านบาท ส่วนกรณีก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีราคาขายเกิน 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย MLR – 0.75% ต่อปี (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 6.25% ต่อปี)

2. Post-finance สำหรับประชาชนผู้ต้องการซื้อบ้าน

ธอส. จัดวงเงิน 50,000 ล้านบาท สำหรับประชาชนทั่วไป เป้าหมาย คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อย, กลุ่มคนวัยทำงาน ผู้ที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว และผู้สูงอายุที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง วัตถุประสงค์การให้กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือปลูกสร้าง และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 40 ปี

อัตราดอกเบี้ยสำหรับกลุ่ม Post-finance

กรณีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน

วงเงินกู้ 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 5 คงที่ 3.00% ต่อปี ปีที่ 6 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน กรณีสวัสดิการ MRR – 1% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR – 0.75% กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกฯ อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี)

กรณีกู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 5 ปีแรก เริ่มต้น 3,800 บาท และยังได้รับ ยกเว้นค่าธรรมเนียม 4 ประเภท ได้แก่:

  • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ (0.1% ของวงเงินทำนิติกรรม)
  • ค่าประเมินราคาหลักประกันทุกวงเงินกู้ (1,900-2,300 บาท)
  • ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (1,000 บาท)
  • ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง

กรณีผู้ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระที่มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาท หากเอกสารแสดงรายได้เพื่อคำนวณความสามารถในการกู้ไม่เพียงพอต่อเงินงวดผ่อนชำระรายเดือน ให้นำหลักฐานการชำระค่าเช่า หรือ ผ่อนชำระเงินดาวน์ไม่น้อยกว่า 12 เดือน มาประกอบการพิจารณาเพื่อคำนวณรายได้เพิ่มเติมได้

และหากไม่สามารถแสดงหลักฐานที่มาของรายได้ ให้ไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน โดยทำการออมอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าเงินงวดผ่อนชำระเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 9 เดือน

กรณีรายได้เกิน 25,000 บาท/คน/เดือน

วงเงินกู้ 30,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1- 3 คงที่ 3.00% ต่อปี ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ กรณีสวัสดิการ MRR – 1% ต่อปี กรณีรายย่อย MRR – 0.50% กรณีซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก อัตราดอกเบี้ย MRR ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระ 3 ปีแรกเริ่มต้น 3,800 บาทเช่นกัน

ตารางการดำเนินงานโครงการบ้านล้านหลังของ ธอส.

ธอส. แบ่งตารางการดำเนินงานออกเป็น 2 Phase หลัก ๆ ได้แก่

Phase ที่ 1 ดึงนักพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเข้าร่วมกับ ธอส.

1. รวบรวมเจ้าของโครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาททั้งแนวราบและแนวสูงที่พร้อมเข้าอยู่ภายในสิ้นปี 2561 เข้าร่วมโครงการกับ ธอส. จำนวน 133,307 หน่วย

2. รวบรวมเจ้าของโครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 1 ล้านบาทที่มีแผนก่อสร้างชัดเจนแล้วจนถึงปี 2565 เข้าร่วมโครงการกับ ธอส. จำนวน 270,000 หน่วย

Phase ที่ 2 ขยายเครือข่ายพันธมิตร

ธอส. จะเจรจากับภาครัฐและเอกชน ร่วมกันสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อให้มีการทำข้อตกลงร่วมกัน เช่น การนำโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติที่ยังว่างอยู่มาจำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการ

Phase ที่ 3 ร่วมทุนกันพัฒนาโครงการในพื้นที่ใหม่ ๆ

ธอส. จะเจรจาร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้มีการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการจัดทำโครงการนำร่องกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปยังพื้นใหม่ ๆ ของประเทศไทย อาทิ ขอนแก่น, นครราชสีมา, อุดรธานี, สุราษฎร์ธานี และปทุมธานี เป็นต้น ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งการค้าและอยู่อาศัยนอก กรุงเทพฯ

สำหรับผู้สนใจโครงการบ้านล้านหลังของ ธอส.

ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook ธนาคารอาคารสงเคราะห์

คุณอาจสนใจ

  • ธอส. คืออะไร — Wikipedia
  • เว็บไซต์บ้านมือสอง โดย ธอส. — GHB Home Center
  • บ้านล้านหลังเพื่อคนจน ผ่อนเดือนละ 3,800 บาท — Thairath6 COMMENTS

  1. Web Services Gambling Online We occupy the 1st floor all the time. As well as the customer satisfaction. We intend every detail. To the customer more than what to expect. With more than 10 years of experience, we know the gambler’s desire to be online. So we were accepted by many members. We are ready to serve you one day. We provide the circuit service. ufabetMany types of online gambling services, for example. Online casinos as well. We are open to betting gambling, and then pay attention to the customer. We have experienced staff. Waiting for comfort To all customers

  2. ชื่อของฉันคือ Kennet Meade จากสหรัฐอเมริกา ฉันอยากขอบคุณ Miss Susan James ที่ช่วยให้ฉันได้รับเงินกู้ ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมาฉันได้ค้นหาเงินกู้เพื่อชำระหนี้ของฉันทุกคนพยายามหลอกเงินจากฉันจนในที่สุดฉันก็ได้พบกับมิสซูซานเจมส์ เธอสามารถให้เงินกู้ฉัน $ 70,000 USD เธอยังสามารถช่วยคุณได้ เธอยังช่วยเพื่อนร่วมงานคนอื่นของฉันด้วย หากคุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินใด ๆ โปรดติดต่ออีเมล บริษัท ของเธอ: ([email protected]) ฉันเชื่อว่าเธอสามารถช่วยคุณได้ ติดต่อเธอเพื่อขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกับที่เธอช่วยฉัน ด้านล่างนี้เป็นคำพูดของเธอที่ให้กำลังใจผู้ที่มองหาผู้ให้กู้สินเชื่อที่ถูกกฎหมายและซื่อสัตย์ เว็บไซต์ของ บริษัท: https:// susanjames loanfirm6 .wixsite.com / mysite

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here