กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมนำ AI มาช่วยจดจองชื่อบริษัทใหม่ รวดเร็วใน 3 นาที

6/12/19 ไทยรัฐ รายงาน : นาย พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่าทางกรมฯ กำลังพัฒนาระบบ Artificial intelligence หรือ AI มาใช้ในการจดจองชื่อ นิติบุคคล ผู้จะประกอบการสามารถตรวจสอบและทราบผลการอนุมัติการจองชื่อได้อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าระบบนี้จะทำให้กระบวนการจดจองชื่อ นิติบุคคล เหลือเพียง 2 – 3 นาที

กรมจะนำรายชื่อนิติบุคคลที่มีอยู่ในระบบ 1.6 ล้านชื่อ ซึ่งมีการจดไว้เดิม กับชื่อที่เป็นชื่อต้องห้าม เช่น ชื่อกระทรวง ทบวง กรม ชื่อที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์ เอาไปใส่ไว้ในระบบ จากนั้นเมื่อมีผู้มายื่นขอจองชื่อ ระบบก็จะตรวจสอบทันทีว่าชื่อซ้ำ หรือไม่ซ้ำ และตรงกับชื่อที่ต้องห้ามนำมาใช้จดทะเบียนหรือไม่ ถ้าไม่ ก็อนุมัติให้นำไปใช้ได้ โดยปกติในแต่ละปี จะมีคนเข้ามาจองชื่อ 300,000 ราย และนำไปใช้จดทะเบียนจริง 70,000-80,000 ราย” — นาย พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ กล่าวต่อสื่อ

ต่อมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพิ่มความเข้มงวดในการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล โดยขอความร่วมมือสภาทนายความ เนติบัณฑิตยสภา และสภาวิชาชีพบัญชีให้กำกับดูแลทนายความ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ทำบัญชี ให้กำชับผู้ประกอบวิชาชีพที่เป็นผู้รับรองผู้ขอจดทะเบียน ให้ลงลายมือชื่อต่อหน้าเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสียหายต่อประชาชน ลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นทางธุรกิจ และป้องกันการสวมรอยเป็นบุคคลอื่นมายื่นจดทะเบียน

“การลงลายมือชื่อของผู้ขอจดทะเบียน ที่ได้รับการรับรองจากบุคคลที่กรมกำหนด เช่น ทนายความ กรมจะถือว่าลายมือชื่อนั้นถูกต้อง โดยนายทะเบียนไม่ต้องมาตรวจสอบซ้ำอีก และการไม่ลงลายมือชื่อต่อหน้า อาจทำให้เกิดกรณีปลอมแปลงลายชื่อ หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นยื่นขอจดทะเบียน ซึ่งผิดกฎหมาย และเป็นเหตุให้คำขอจดทะเบียนอาจถูกเพิกถอนได้ และผู้ที่มีหน้าที่รับรองอย่างทนายความ ผู้สอบบัญชี ก็จะมีความผิดฐานสนับสนุนให้ผู้อื่นทำความผิดและแจ้งความเท็จ มีโทษจำคุกและปรับ และกรมจะแจ้งต่อสภาที่ดูแลเพื่อให้ลงโทษด้วย

ยิ่งไปกว่านั้น ทางกรมฯ ตั้งเป้าเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ อีกไม่น้อยกว่า 382 หน่วยงาน โดยได้เชื่อมโยงไปแล้ว 118 หน่วยงาน

การเชื่อมโยงข้อมูลตรงนี้ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำข้อมูลนิติบุคคลไปประสานการทำงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เช่น หากบุคคลซื้อขายที่ดินกับบริษัท กรมที่ดินก็สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้แทนบริษัทคือใคร เป็นกรรมการผู้มีอำนาจจริงหรือไม่ หรือกรณีหน่วยงานที่ตรวจสอบ หากมีการฉ้อโกง ก็สามารถตรวจได้ว่าบริษัทที่กระทำผิดมีใครเป็นกรรมการ เป็นต้น