วิธีการเขียนรายงานส่งอาจารย์อย่างละเอียด วิธีเขียนคำนำ สารบัญ รูปแบบ และตัวอย่างรายงาน

การเขียนรายงาน เป็นกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย เป็นกิจกรรมที่นักเรียนและนักศึกษาทุกคนต้องมีโอกาสได้ทำในช่วงชีวิตการเรียน การเขียนรายงานประสบความสำเร็จย่อมหมายถึง คะแนนที่ดี และ เป็นความภาคภูมิใจในการค้นคว้าและรวบรวมความรู้ด้วยตนเองจนได้ รูปแบบรายงาน ที่ครูอาจารย์ประทับใจ และต่อไปนี้คือ วิธีการเขียนรายงานส่งอาจารย์ฉบับสมบูรณ์

องค์ประกอบและรูปแบบรายงานที่สมบูรณ์มีอะไรบ้าง

ก่อนที่นักเรียนและนักศึกษาจะเป็นเจ้าของรูปแบบราบงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ จะต้องเข้าใจองค์ประกอบแบบเบ็ดเสร็จหรือภาพจบของชุดรายงานนั้น ๆ โดย รูปแบบรายงานที่สมบูรณ์ประกอบด้วย

 • ปกใส (กระดาษใสขนาดเท่ารูปเล่มรายงาน โดยมากคือขนาด A4 ใช้ป้องกันการเปียกน้ำ หรือสิ่งสกปรก)
 • ปกนอก (กระดาษสีเพื่อความโดดเด่นสะดุดตา)
 • หน้ารองปก (กระดาษเปล่า)
 • หน้าปกใน (รายละเอียดเหมือนปกนอกแต่ใช้กระดาษสีขาว)
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • เนื้อเรื่อง โดยประกอบด้วย บทนำ ส่วนเนื้อหา บทสรุป
 • บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิง
 • ภาคผนวก
 • รองปกหลัง (กระดาษเปล่า)
 • ปกใน รายละเอียดเหมือนหน้าปกแต่ใช้กระดาษสีขาว
 • ปกใส เหมือนด้านหนัา

นี่คือ รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์ เมื่อนักเรียนและนักศึกษาเห็นภาพรูปแบบทั้งหมดแบบองค์รวมแล้ว ต่อไปคือรายละเอียดในแต่ละส่วนของชุดรายงาน

ปกนอก

เลือกกระดาษที่มีความหนาหรือแข็งพอสมควร และสี ลวดลาย ก็ควรเหมาะกับเนื้อหาภายในเล่ม ซึ่งวิธีการเขียนปกรายงาน ประกอบด้วย

 • ชื่อเรื่องรายงาน โดยให้อยู่กึ่งกลางกระดาษพอดี ใช้ขนาดอักษร 26 ตัวหนา
 • ชื่อ และ นามสกุลของผู้ทำรายงาน อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษ แต่ถ้าเป็นรายงานกลุ่มใส่ชื่อทุกคน โดยเรียงลำดั
 • ตามตัวอักษร ใช้ขนาดอักษร 22
 • ชั้น และ เลขที่ เช่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ XX ห้อง XX เลขที่ XX ใช้ขนาดอักษร 22
 • เสนอรายงาน ชื่ออาจารย์ ใช้ขนาดอักษร 22
 • ชื่อรายวิชา ชื่อโรงเรียน หรือสถาบัน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา ใช้ขนาดอักษร 20
 • การตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อจัดหน้ารายงาน
 • ซ้าย ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว
 • ขวา ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว
 • บน ระยะห่างเท่ากับ 1.5 นิ้ว
 • ล่าง ระยะห่างเท่ากับ 1 นิ้ว
 • หมายเหตุ 1 นิ้ว เท่ากับ 2.54 เซนติเมตร

คำนำรายงาน

เล่าถึงวัตถุประสงค์ ทำขึ้นเพื่ออะไร รายงานเล่มนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้าง และขอบเขตของเนื้อหา หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้อ่านอย่างไร และไม่ควรเขียนยาวหรือสั้นเกินไป

โดยส่วนนี้ให้พิมพ์คำว่า ‘คำนำ’ ด้วยอักษรขนาดใหญ่ ไว้กลางหน้ากระดาษ เว้นระยะให้ห่างจากขอบบน 2 นิ้ว เมื่อจบข้อความให้ ลงชื่อ และ นามสกุลของผู้เขียน ลงท้ายด้วยคำว่า ‘ผู้จัดทำ’ และวันที่แบบย่อ เช่น 1 ม.ค. 2562

สารบัญรายงาน

ขึ้นต้นด้วยด้วยคำว่า ‘สารบัญ’ ด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่กลางหน้ากระดาษโดยเว้นห่างจากขอบบนลงมา 2 นิ้ว ถัดลงมาด้านซ้ายใส่เป็น ชื่อเรื่อง/หัวข้อใหญ่ ส่วนด้านขวาเป็นหน้า ไว้สำหรับบอกเลขหน้าที่ตรงกับเนื้อหา

เนื้อหา

ควรเริ่มต้นเรื่องด้วย บทนำ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในรายงาน ชี้แจงให้ผู้อ่านเห็นภาพรวมของเนื้อเรื่องที่ได้ค้นคว้ามา

ต่อด้วย ส่วนเนื้อหา อาจจะแบ่งเป็นตอน โดยเน้นประเด็นหลักๆ ที่สำคัญ เพื่อให้เข้าใจประเด็นได้ง่าย ต่อเนื่อง และสอดคล้องกัน

สุดท้าย บทสรุปหรือสรุป ให้เขียนสรุปประเด็นสำคัญจากการค้นคว้ามาทั้งหมดว่าเป็นอย่างไร

บรรณานุกรม

บอกถึงที่มาของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้นคว้าทุกชนิด ทั้งหนังสือ อินเตอร์เน็ต เอกสาร ข่าว ฯลฯ ซึ่งการเขียนบรรณานุกรมต้องเขียนให้มีแบบแผนชัดเจน ตามรูปแบบการอ้างอิงบรรณานุกรมแบบต่างๆ เช่น
หนังสือภาษาไทย

ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / ครั้งที่พิมพ์. / / สถานที่พิมพ์ / : / สำนักพิมพ์, / / ปีพิมพ์.
หนังสือแปล

ผู้แต่ง. / / ชื่อเรื่อง. / / แปลโดย ชื่อผู้แปล. / / สถานที่พิมพ์ / : / สำนักพิมพ์, / / ปีพิมพ์.

ภาคผนวก

เป็นการเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาตามความเหมาะสม และให้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ดีขี้น เช่น สถิติ รูปภาพ แบบสอบถาม เป็นต้น